Ochrana osobných údajov:

www. TUTTY.sk

Tieto informácie Vám pomôžu získať informácie o spracúvaní osobných údajov fyzickej osoby, v prípade keď navštevujete našu stránku www.FASHIONISTA.sk alebo ak navštevujete náš profil na sociálnych sieťach ako FACEBOOK alebo INSTAGRAM a máte záujem o nákup produktov z našej stránky www.tutty.sk:

Spoločnosť FASHIONISTA s.r.o., so sídlom ulica Záhradná 5/748, 935 05 Pukanec ,

 • IČO: 53396367
 • DIČ: 2121353663

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Levice, oddiel: Sro, vložka č./, email: fashionistasro@gmail.com , www.FASHIONISTA.sk, tel.:+421 902 225 995 ( ďalej len“ Spoločnosť“). Spoločnosť nevymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Aké údaje spracúvame:

Pokiaľ sa rozhodnete nadviazať s našim webom www.tutty.sk  spoluprácu pomocou formuláru na objednanie, čo znamená vloženie tovaru do nákupného košíka , poprípade pomocou našich sociálnych sietí, komunikáciu správou alebo emailu.

Spoločnosť FASHIONISTA s.r.o. spracúva osobné údaje o zákazníkoch. Zaoberáme sa o BEŽNÉ osobné údaje, ktoré našej spoločnosti sami poskytnete za zámerom nákupu a to:

1, vyplnenie objednávkového formuláru pri uskutočňovaní nákupu a vložení do nákupného košíka (meno, priezvisko, telefóne číslo, adresu bydliska, doručovaciu adresu a spôsobu úhrady, poznámka k nákupu.

2, Poprípade pomocou emailu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefóne číslo  a pod.) Zaraďujeme sem aj uvedenie podrobnejších informácií k objednávke ktorú vytvárate.

FACEBOOK a INSTAGRAM,

Ak ste si vybrali komunikáciu pomocou sociálnych sietí, povolíte prístup našej Spoločnosti  k Vášmu profilu a informáciám sním spojeným. Profil môže obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, email, telefóne číslo, fotografie, pohlavie a ďalšie verejne dostupné informácie.

 COOKIES

Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies, Spoločnosť ma možnosť zbierať údaje  získané prostredníctvom cookies. O používaní cookies a účele ich používania na webovej stránke je Spoločnosť FASHIONISTA s.r.o.  povinná Vás informovať. Informáciu o používaní cookies môžete nájsť v dolnej časti stránky použitím nasledovného textu.

Cookies pomáha Spoločnosti informovať o tom , aké časti webovej stránky verejnosť navštevuje, napomáhajú Spoločnosti merať efektivitu reklám a webových hľadaní a poskytujú pohľad na správanie návštevníkov. Na základe týchto informácií môžeme ako spoločnosť zlepšovať naše ponúkané služby a skvalitňovať komunikáciu, alebo prispôsobovať obsahy webovej stránky.

Naša spoločnosť nezverejňuje:

 • Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete Spoločnosti v prípade objednávky tovaru s našej webovej stránky alebo pomocou sociálnych sietí.
 • Vaše osobné údaje Spoločnosť len v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu poskytne tretej osobe.  Na miestach tam kde je to potrebné, tieto nasledujúce osoby spracúvajú aj Vaše osobné údaje, pričom ide o poskytovateľov služieb Spoločnosti:

1, poskytovateľovi prepravných služieb na zasielanie tovaru

2, osoba ktorá je zodpovedná za vedenie účtovníctva

3,poskytovateľ webhostingových služieb. V prípade ak má prístup ku takýmto informáciám

4, osoba na vybavovanie objednávok, vymáhanie nezaplatených objednávok

5, poskytovateľovi na vytváranie online faktúr

Podmienky

 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.FASHIONISTA.sk (ďalej je „internetový obchod“).
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 • Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

GDPR –  Ochrana osobných údajov

 • Pokiaľ máte podozrenie že naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, a v rozpore s Vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať vysvetlenia a odstránenie týchto chýb.
 • Máte právo žiadať spoločnosť o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré poskytnete našej Spoločnosti v prípade vytvorenia objednávky alebo komunikácie.
 • Máte právo na opravu takých osobných údajov ktoré sú chybné alebo nepresné. Naša spoločnosť má záujem aby tieto informácie boli pravdivé. V takomto prípade méte právo byť oboznámený s opravou alebo vymazaním Vašich osobných údajov.
 • Máte právo na namietanie proti spracúvaniu takýchto osobných údajov, v prípade, ak by Vám Spoločnosť zasielala obchodné oznámenia alebo vyhodnocovala nákupné preferencie. Spoločnosť na základe uplatnenia tohto práva okamžite skončí spracúvanie osobných údajov na tento účel.
 • Máte právo na podanie sťažnosti ak sa domnievate, že Spoločnosť nespracúva osobné údaje zákonným spôsobom, na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 01 Bratislava 27, SR, IČO: 36 064 220, tel.: +421 2 3231 32 20, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 • Máte právo na prístup ktoré ste Spoločnosti poskytli. Ak si toto právo uplatníte, Spoločnosť Vám potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto Vaše osobné údaje sprístupnené spolu s informáciou o spracúvaní.
 • Máte právo na presnosť zahŕňa právo na prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu od Spoločnosti inému subjektu, kedy Spoločnosť odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému subjektu, ktorého sami určíte. Prenesenie osobných údajov musí byť technicky možné. 

Naša spoločnosť dbá na BEZPEČNOSŤ Vašich osobných údajov, ktoré Spoločnosti poskytnete. Práca s týmito údajmi je v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane GDPR. Naša spoločnosť FASHIONISTA neustále kontroluje aktuálnosť týchto pravidiel.

V prípade ďalších otázok a dotazov nás neváhajte kontaktovať pomocou našich sociálnych sietí, pomocou emailu, tel. čísla alebo poštou a to na adresu: FASHIONISTA s.r.o., ulica Záhradná 5,935 05, Pukanec.

Naše pravidlá sú platné od 01.02.2021